پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق

چنانچه معنویت را از امری صرفاً درونی و فردی و از عزلت بیرون آورده و در ساحت اجتماع و سیاست، اقتصاد و مدیریت جاری و ساری شود، می تواند ساختار و کارگزار، رئیس و مرئوس، مدیر و کارمند و … را الهی و نورانی کند که منبع تولید قدرت معنوی با خصوصیاتی چون اعتماد به وعده های الهی، جذب امدادهای ظاهری و غیبی الهی، شکست ناپذیری و … می شود.

معنویت اجتماعی ساختار و کارگزار، رئیس و مرئوس، مدیر و کارمند را الهی و نورانی می کند

پایگاه تحلیلی مصداق/  باید توجه داشت در سیاست و مدیریت اصول و روش های موفق مبتنی بر عقلانیت که در علم بشری اثبات شده، کنار گذاشته نمی شود. یکی از آن اصول اساسی این است که بدون داشتن قدرت، مدیریت و هدایت امکان ندارد؛ اما در شیوه مدیریت و سیاست اسلامی که متفاوت با روش های مرسوم و عرفی است به نوع خاصی از قدرت یعنی قدرت معنوی نیازمندیم.

قدرت معنوی از تجلّی نور خدا در فرد، گروه و اجتماع، ریاست و مدیریت پدید می آید. یعنی چنانچه معنویت را از امری صرفاً درونی و فردی و از عزلت بیرون آورده و در ساحت اجتماع و سیاست، اقتصاد و مدیریت جاری و ساری شود، می تواند ساختار و کارگزار، رئیس و مرئوس، مدیر و کارمند و … را الهی و نورانی کند که منبع تولید قدرت معنوی با خصوصیاتی چون اعتماد به وعده های الهی، جذب امدادهای ظاهری و غیبی الهی، شکست ناپذیری و … می شود. قدرت معنوی می تواند در دو حوزه معرفتی و کارکردی در سیاست و مدیریت نقش آفرینی کند. یعنی از یک طرف می تواند نوع نگاه و تلقی از قدرت، ریاست و مدیریت را تغییر داده و از طرف دیگر در حوزه عمل و رفتار، شیوه خاصی را سرلوحه قرار دهد.

قدرت معنوی در ساحت بینش و شناخت با گزاره هایی چون فطری بودن تمایل به قدرت و مدیریت، قدرت معنوی شرط اساسی مدیریت، کمال خواهی، بازداشتن از برتری طلبی، بازداشتن از استقلال و استغناء قدرت از خدا در سیاست و مدیریت نقش آفرینی می کند. در ساحت عمل و کارکرد نیز هم در مدیر و هم در حوزه کارمندان و خدمتگزاران دارای اثرات نافع است. قدرت معنوی در مدیر معنوی و نخبه سیاسی دارای منصب، موجب ایجاد حکمت، جاذبه و کاریزمای معنوی آفرینی، اهتمام و دقت در انتخاب بهترین افراد و شهامت و شجاعت دهی به مدیر می شود. در حوزه در کارمندان و خدمتگزاران اثراتی چون اطاعت و ولایت پذیری، طرد ریاست طلبی و محور بودن اطاعت الهی، استقامت و حماسه آفرینی، نصحیت و انتقاد متقابل را بدنبال دارد.

مطالب مرتبط:

درج شده در پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق- کد خبر67095 - تاریخ سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷